SWEDCHARGE

Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност регулира начина, по който BG.SwedCharge.com събира, използва, запазва и разкрива данни, събрани от посетителите на уебсайта на BG.SwedCharge.com.

BG.SwedCharge.com обръща изключително внимание на защита на достъпа и използването на вашите лични данни, прилагайки законодателството и подзаконовите нормативни актове, свързани с личната защита на данните.

Контролер на личните колекции от данни

Контролерът на личните данни е BG.SwedCharge.com.

Събиране и използване на данни

BG.SwedChare.com ще направи всичко по силите си да събира и обработва лични данни за посетителите на уебсайта BG.SwedCharge.com. Обработката на вашите данни се извършва само на тези данни, които сте подали и само в посока на вашата информация или за подобряване на функционалността на уебсайта.

Тази Политика за поверителност се прилага само за уебсайта на BG.SwedCharge.com с всички страници. Уебсайтът на BG.SwedCharge.com осигурява връзка с други уебсайтове. BG.SwedCharge.com любезно ви информира, че не носи отговорност за защита на поверителността по време на използването на тези уебсайтове.

Данни, които събираме

• Брой посещения на нашия уебсайт,

• Информация (име и имейл) на посетители, които се свързват с нас чрез формата за контакт.

Съобщения и коментари, доставени по имейл и формуляр за контакт

Когато изпращате съобщение или коментар по имейл или чрез формуляра за контакт и поради естеството на електронната комуникация, данните, които решите да изпратите на горната комуникация, т.е. вашето име и имейл ще бъдат събрани. Събраните данни ще бъдат използвани само в посока на подходящ отговор на вашето съобщение или коментар. Вашите съобщения или коментари, изпратени по електронен път на изпратения имейл адрес. Посоченият имейл адрес няма да се използва за други цели.

Откриване на данни

BG.SwedCharge.com запазва правото да открие вашите лични данни в случай, че това се изисква от съдебно решение или за съда.

Защита срещу злоупотреби

BG.SwedCharge.com предприема технически и организационни мерки, за да защити личните данни от неоторизиран достъп, неразрешено откриване, неоторизирана обработка, както и тяхната злоупотреба.

Време за съхранение на събраните данни

Данните, събрани от BG.SwedCharge.com, се съхраняват в съответствие със закона и в периода, необходим за завършване на комуникацията.

Защита на личните данни

Данните, които събираме, са внимателно охранявани и третите страни нямат достъп до тях.

Този уебсайт прилага политика за поверителност въз основа на закона за лична защита на данните.

Правата по отношение на обработката на личните данни са:

  • Правото да бъде информирано за обработката на лични данни;
  • Право на достъп до лични данни;
  • Право на корекция и изтриване на лични данни;
  • Право на ограничаване на личната обработка на данни;
  • Право на възражение.

За допълнителна информация и/или упражняване на вашите права за защита на личните данни, можете да се свържете с нас на следния имейл:

infobg@swedcharge.com

Освобождаване от отговорност

Тази Политика за поверителност се прилага само за информацията, публикувана на този уебсайт на BG.SwedCharge.com.

Промени в политиката за поверителност

Политиката за поверителност ще бъде подновена по подходящ начин с възможните законодателни промени. Те ще бъдат публикувани на този уебсайт своевременно.